Professional login
Enter the next level of beauty

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Onderhavige algemene voorwaarden van de BV AESTHETIC SOLUTIONS ( de “Verkoper”) beheersen de contractuele relatie tussen partijen, en hebben onder meer betrekking op. alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen en betalingen. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere documenten/voorwaarden uitgaande van de klant (de “Koper”).  Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper. In dergelijk geval blijven de overige onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht. De nietigheid van een voorwaarde heeft geen invloed op de geldigheid van de overige onderhavige voorwaarden. 

2. Aanbieding – offerte 
Aanbiedingen en offertes worden gemaakt zonder enige verplichting in hoofde van de Verkoper, en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de verkoop bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt.  De opgegeven prijzen zijn geldig gedurende veertien dagen vanaf de datum van de aanbieding, behalve bij beurspromo’s en andere promo’s die van toepassing kunnen zijn op producten en toestellen. Promoties en acties zijn enkel geldig zolang de voorraad strekt.

De vertegenwoordigers van de Verkoper kunnen de BV AESTHETIC SOLUTIONS niet verbinden. De BV AESTHETIC SOLUTIONS zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door haar bestuurder of diens gevolmachtigde.

In geen geval is de BV AESTHETIC SOLUTIONS gehouden tot enige verplichting om te leveren. Het bestaan van voorgaande commerciële relaties tussen de BV AESTHETIC SOLUTIONS en de Koper doet geen enkel recht ontstaan in hoofde van de Koper.

3. Bestelling
De bestellingen worden als bindend in hoofde van de Koper beschouwd. In geval van annulatie of opzegging van de bestelling door de Koper, of indien deze eender welke verbintenis niet naleeft, zal de schade minimaal begroot worden op 10% van de verschuldigde betaling, onverminderd het recht van de Verkoper om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. 

4. Prijs/betalingen
De overeengekomen prijzen zijn exclusief  B.T.W. en andere kosten (o.a. transport – en administratiekosten) die ten laste zijn van de Koper.

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

Facturen zijn contant betaalbaar bij levering.

Indien de facturen niet contant betaalbaar zijn, gebeurt de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. 

De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de BV AESTHETIC SOLUTIONS.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten van 1% per begonnen maand. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, zonder ingebrekestelling, met een minimum van 250,00 euro. Ook de eventuele inningskosten (met inbegrip van advocatenkosten), worden in rekening gebracht ten laste van de Koper. Het trekken of aanvaarden van wissels, cheques of andere betaalmiddelen, brengt geen schuldvernieuwing tot stand, noch enige afwijking aan onderhavige voorwaarden.  

Het niet of niet-volledig betalen van een factuur op de vervaldag maakt van rechtswege het saldo van alle andere nog niet vervallen facturen opeisbaar.

Ingeval van laattijdige of onvolledige betaling heeft de Verkoper het recht om de lopende overeenkomsten of leveringen op te schorten tot de volledige betaling werd ontvangen.

Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele inningskosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen.

5. Levering – zichtbare gebreken

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, leveren wij geen bestellingen onder 400,00 EUR excl. BTW. Bestellingen van meer dan 400,00 EUR excl. BTW worden gratis geleverd. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken:
 
(i) bedragen de standaard leveringskosten 38,00 EUR excl. BTW. Deze kosten worden bijvoorbeeld in rekening gebracht voor de levering van bestelde producten naast een bestelling van meer dan 400,00 EUR excl. BTW die al is verzonden of wordt verzonden; en
(ii) bedragen de leveringskosten 50,00 EUR excl. BTW voor elke bestelling van minder dan 400,00 excl. BTW die wij uitzonderlijk schriftelijk hebben aanvaard.

De aangegeven leverings- en/ of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de Koper. 

Alle goederen en hun plaatsing dienen bij afhaling of bij levering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de Koper. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk, op de afleveringsnota of factuur te worden vermeld, bij gebreke waaraan iedere klacht als niet-ontvankelijk beschouwd wordt.

6. Verborgen gebreken – garanties
Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de Koper te worden meegedeeld binnen de maand na de ontdekking van het gebrek.  Een dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van zes maand na het ontdekken ervan, zonder dat deze termijn langer mag zijn als één jaar vanaf de levering.

7. Aansprakelijkheid
De BV AESTHETIC SOLUTIONS is enkel gehouden tot vergoeding van zichtbare of verborgen gebreken zoals bepaald in de voorgaande artikelen.
De schade is steeds maximaal gelijk aan de kostprijs van het geleverde materiaal. 
Geen andere gevolgschade (onder meer: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten) van de Koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
De BV AESTHETIC SOLUTIONS is enkel gehouden tot vergoeding van schade aan toestellen indien de Koper kan aantonen dat deze schade door de aangestelden van de BV AESTHETIC SOLUTIONS werd veroorzaakt.

8. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door de BV AESTHETIC SOLUTIONS geleverde goederen blijven eigendom van de BV AESTHETIC SOLUTIONS  tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De BV AESTHETIC SOLUTIONS heeft het recht om de onmiddellijke teruggave op kosten van de Koper te vorderen van alle nog niet (volledig) betaalde goederen indien de Koper op enigerlei wijze niet meer in staat is om zijn betalingsverplichtingen conform huidige algemene voorwaarden, of conform iedere andere afzonderlijk overeengekomen betalingsmodaliteit, stipt na te komen. In een dergelijk geval, en om twijfel te voorkomen, zijn door de Koper gedane deelbetalingen definitief verworven en worden deze niet door BV AESTHETIC SOLUTIONS terugbetaald.

9.1 Terugname van goederen
De BV AESTHETIC SOLUTIONS is nooit verplicht tot terugname van goederen. Indien de BV AESTHETIC SOLUTIONS bereid is om geleverde goederen terug te nemen op verzoek van de Koper, dan heeft de BV AESTHETIC SOLUTIONS  het recht om 30% van de overeengekomen prijs van de desbetreffende goederen, met een minimum van 50 euro, in te houden als forfaitaire vergoeding van administratieve kosten. 

9.2 Schadevergoeding
Op verzoek en ten koste van Distributeur, kan BV AESTHETIC SOLUTIONS maximaal tweemaal per jaar, ter plaatse, kosteloos trainingen verstrekken voor het personeel van Distributeur, op voorwaarde dat er ten minste 5 personeelsleden van Distributeur aan de opleiding deelnemen.
Indien de Distributeur, na bevestiging van de datum van de opleiding door BV AESTHETIC SOLUTIONS, de opleiding minder dan vierentwintig (24) uur voor de bevestigde datum en zonder gegronde reden annuleert, is de Distributeur een schadevergoeding van EUR 50,00 verschuldigd (onverminderd de overige rechten van BV AESTHETIC SOLUTIONS op grond van de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving).

10. Overmacht
De BV AESTHETIC SOLUTIONS  is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan. Dit betreft zowel overmacht in hoofde van de BV AESTHETIC SOLUTIONS  als in hoofde van enige fabrikant, invoerder of iedere andere tussenpersoon van wie de BV AESTHETIC SOLUTIONS  de goederen afneemt. Onder overmacht wordt mede verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – zonder dat deze opsomming limitatief is – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, epidemie, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat de BV AESTHETIC SOLUTIONS haar verplichtingen niet of slechts onder gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest.

11. Bevoegde rechtbank
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de BV AESTHETIC SOLUTIONS bevoegd om hiervan kennis te nemen. 

12. Toepasselijk recht
Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken van 11 april 1980.
 
Heb je vragen of interesse in onze diensten of producten?
Boek vrijblijvend een afspraak met onze beauty experts!
En we helpen je graag verder!